NGC : Tau CMa (NGC2362)

天體運動
日期: 2020-12-02
天文夜晚: 17:51 - 06:10 (GMT -5)
Tau CMa (NGC2362) 天體運動
時間海拔方位角
上升22:04120° (東南)
日落黎明11°228° (西南)
最大高程

02:42

28°

180° (南)

海拔

Tau CMa (NGC2362) 天體運動
關於Tau CMa (NGC2362)的信息

Tau CMa (NGC2362) 在天空地圖上

Tau CMa (NGC2362) 在天空地圖上
對像類型

疏散星团

替代名稱

Tau CMa

星座

大犬座

大小

4

表觀大小8'
赤经7h 18m 41s
赤纬-24° 57′ 18″

總表

Messier

New General Catalogue (NGC)

NGC2362

International Catalogue (IC)