NGC : NGC4530

天體運動
日期: 2022-05-24
天文夜晚: 22:31 - 04:26 (GMT -6)
NGC4530 天體運動
時間海拔方位角
上升黃昏71°289° (西)
日落黎明315° (西北)
最大高程

黃昏

71°

289° (西)

海拔

NGC4530 天體運動
關於NGC4530的信息

NGC4530 在天空地圖上

NGC4530 在天空地圖上
對像類型

替代名稱

星座

獵犬座

大小

4

表觀大小-
赤经12h 34m 0s
赤纬41° 21′ 0″

總表

Messier

New General Catalogue (NGC)

NGC4530

International Catalogue (IC)

最接近的物体,幅度更大
對像類型大小
H IV 17*雙星2.85